Ensiklopedia

Ensiklopedia Fathul Muin

salah satu karya klasik penting dalam studi agama Islam, dengan bahasannya yang komprehensif dan mendalam.

Ensiklopedia Fathul Muin adalah salah satu karya klasik penting dalam studi agama Islam. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama terkemuka bernama Syaikh Zainuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam al-Malibari al-Madani pada abad ke-14 Masehi. Fathul Mu’in menjadi salah satu rujukan utama dalam pemahaman agama dan fiqih (hukum Islam) di dunia Islam.

Ensiklopedia Fathul Muin berisi penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan Muslim, termasuk ibadah, etika, tata cara, dan hukum Islam. Kitab ini membahas beragam topik, mulai dari aqidah (keyakinan) hingga muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), serta memberikan panduan praktis dalam menjalankan ajaran Islam sehari-hari.

Salah satu keunggulan Buku Fathul Muin adalah bahasannya yang komprehensif dan mendalam. Syaikh Zainuddin Al-Malibari mampu menggabungkan pendekatan teoretis, dengan pemahaman praktis dalam menyampaikan informasi agama. Fathul Muin mengutamakan pemahaman yang akurat dan berdasarkan dalil-dalil syariat (nash) yang sahih. Fathul Muin juga memberikan perhatian khusus, pada masalah-masalah sosial yang dihadapi umat Islam pada masanya, seperti pernikahan, warisan, perdagangan, dan hukum pidana.

Judul Buku : Ensiklopedia Fathul Muin

Penulis : Syaikh Zainuddin Al-Malibari

Penerbit : PT Manawa Hijrah Pustaka

Paket terdiri dari 7 jilid adalah sebagai berikut :

Jilid 1: Bab Thaharah s.d. sub bab Sifat Shalat.

Jilid 2: Sub bab Sujud Sahwi s.d Shalat Jenazah.

Jilid 3: Bab Zakat s.d sub Nadzar.

Jilid 4: Sub bab Jual Beli s.d bab Ijarah.

Jilid 5: Sub bab Ariyah s.d sub bab Luqothoh.

Jilid 6: Bab Nikah s.d sub bab Hadlonah,

Jilid 7: Bab Jinayah s.d bab Itaq

Leave a Reply

Your email address will not be published.